Przejdź do treści

Edu

After 1 year of work, we are presenting 10 lessons for using handmade methods in youth education. You can find all of them in here in 4 language versions.

Click to read

Handmade EDU-lessons

It is a set of 10 ready-made lessons for educators and youth teachers. The lessons were developed by the partners of the project „HANDMADE YOU (TH)” – an Erasmus+ strategic partnership of handicraft organisations from Poland, Latvia and the Czech Republic. The aim of the project is to save crafts, handicrafts and declining professions from forgettfulness. Lessons are handicraft workshops related to topics about values and culture. Each lesson is a closed entity, based on the methods of non-formal and intercultural education. Some of them use the methods of intergenerational, ecological and historical education.
All lessons are available under the CC BY-SA 4.0 open license.

Kliknij aby przeczytać

Edukacja Handmade

Jest to zestaw 10 gotowych lekcji dla edukatorów i osób prowadzących zajęcia z młodzieżą. Lekcje zostały opracowane przez partnerów projektu „HANDMADE YOU(TH)” – partnerstwa strategicznego Erasmus+ organizacji rękodzielniczych z Polski, Łotwy i Czech. Celem projektu jest ratowanie rzemiosła, rękodzieła i ginących zawodów od zapomnienia. Lekcje to warsztaty rękodzielnicze, powiązane z tematami o wartościach i kulturze. Każda lekcja to zamknięta całość, bazująca na metodach edukacji pozaformalnej i międzykulturowej. Niektóre z nich korzystają z metod edukacji międzypokoleniowej, ekologicznej i historycznej.
Wszystkie lekcje są dostępne na otwartej licencji CC BY-SA 4.0.

Noklikšķiniet, lai lasītu

Rokdarbu nodarbības

Tas ir 10 gatavu nodarbību komplekts pedagogiem un jauniešu skolotājiem. Nodarbības izstrādāja projekta „HANDMADE YOU (TH)” partneri – Polijas, Latvijas un Čehijas ar rokdarbiem saistītu organizāciju Erasmus+ stratēģiskā partnerība. Projekta mērķis ir saglabāt no aizmirstības amatniecību, rokdarbus un pazūdošas profesijas. Nodarbības ir rokdarbu darbnīcas tēmās, kas saistītas ar vērtībām un kultūru. Katra nodarbība ir slēgta vienība, kuras pamatā ir neformālās un starpkultūru izglītības metodes. Dažas no tām izmanto starppaaudžu, ekoloģiskās un vēsturiskās izglītības metodes.
Visas nodarbības ir pieejamas saskaņā ar CC BY-SA 4.0 atvērto licenci.

Klikněte pro čtení

Rukodělné EDU-lekce

Soubor deseti připravených lekcí určených pro lektory, učitele a pracovníky s mládeží. Lekce byly vyvinuty za spolupráce partnerů v projektu HANDMADE YOU(TH) z programu Erasmus+ v rámci strategického partnerství rukodělných organizací z Polska, Lotyšska a České republiky.
Cílem projektu je zachování rukodělného řemesla, tvořivosti a ustupujících řemesel či profesí tak, aby rukodělné postupy neupadly v zapomnění.
Lekce sestávají z rukodělných úkolů, které jsou provázány s tématem kulturních hodnot.
Každá lekce funguje i samostatně a je založená na principech neformálního a mezikulturního vzdělávání. Některé lekce jsou navíc obohaceny o mezigenerační, ekologické či dějepisné prvky.
Všechny lekce jsou licencovány jako otevřené Creative Commons BY SA 4.0.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook